Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van 7zitter.nl, is het mogelijk dat de informatie die op 7zitter.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen die opgenomen zijn in weblog artikelen, reacties op weblogartikelen of andere teksten op de pagina’s van 7zitter.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie of de webmaster. Wij nemen dan ook geen verantwoordelijkheid voor meningen en beweringen op deze website.

Hoewel wij de content van deze website met de grootste zorg samenstellen, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op 7zitter.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van 7zitter.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om 7zitter.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van 7zitter.nl verkregen is. 7zitter.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.
Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via 7zitter.nl verkregen informatie.

De informatie op 7zitter.nl wordt zeer regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Foto’s en afbeeldingen gebruikt op deze site kunnen van derden zijn en worden overgenomen tenzij er een uitdrukkelijk verzoek wordt gedaan geen gebruik te maken van dit materiaal.